نوار کناری

میکرومتر پراید مدل P8020-25

1.840.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر : قفل، مدرج شده بر اساس اینچ، مدرج شده بر اساس میلی‌متر...

میکرومتر پراید مدل P8165-50

6.640.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر : مدرج شده بر اساس میلی‌متر...

میکرومتر خارج سنج پراید مدل P8020-125 گستره 125-100 میلی متر

3.240.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر : قفل، مدرج شده بر اساس اینچ، مدرج شده بر اساس میلی‌متر...

میکرومتر پراید مدل P8020-200 گستره 175 تا 200 میلی متر

4.940.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر : قفل، مدرج شده بر اساس اینچ، مدرج شده بر اساس میلی‌متر...

میکرومتر پراید مدل P8020-100

3.300.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر : قفل، مدرج شده بر اساس اینچ، مدرج شده بر اساس میلی‌متر...

میکرومتر پراید مدل P8020-75

2.440.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر :قفل، مدرج شده بر اساس اینچ، مدرج شده بر اساس میلی‌متر...

میکرومتر پراید مدل P8165-30

5.940.000 تومان
ویژگی‌های میکرومتر : مدرج شده بر اساس میلی‌متر...